Work of FONA

I: FONA, is an umbrella organization with members / partners, who collaborate together and create projects that contribute to Africa’s Sustainable Social Development and a more secure future.

II: FONA main goal is to collect money that is donated in the form of grants, gifts, wills from individuals, companies, organizations, various kinds of non-profit associations, to together help develop Africa as a country. (UN’s goals for Sustainable Social Development)

III: FONA aims to be an “extended” arm, a partner that works between government agencies in Scandinavia that have the task of allocating resources / grants to developing countries.

IV: FONA will actively support our members / partners in order to realize their project plans in Africa, by:a) create / offer an important network for our members / partners (FonANet) of VIP contacts in Africa. Both in government and local business.

  • a) create / offer an important network for our members / partners (FONA NetWorlding) of VIP contacts in Africa. Both in government and local business.
  • b) offer continuous workshops with partners within the umbrella organization, where one can find common interests / denominators that can contribute to successful development projects in Africa
  • c) offer assistance in developing project plans / organizations, together with members / partners within the umbrella organization
  • d) offer assistance in creating project applications to the authorities necessary for the project.
  • e) offer our members / partners to be the project’s ‘quality assurance’ towards project owners and grant authorities. This together with members / partners, who all have Africa in focus.

– All our projects have the UN 17 Sustainable Social Development goals as “benchmarks” to ensure which of the climate goals are affected in a positive momentum in each individual project.

– FONA only works with members who have decided to comply with the UN 17 Sustainable Social Development goals, regarding ethics / morality in the business world.

________________________________________________________________________________

I. FONA, är en paraplyorganisation med medlemmar/partners, som samverkar tillsammans och skapar projekt som bidrar till att Afrika får en Hållbara Social Utveckling och en tryggare framtid. 

II. FONA huvudmål är att samla in pengar som skänks i forma av bidrag, gåvor, testamenten utav privatpersoner, bolag, organisationer, olika sorters ideella föreningar,  för att tillsammans hjälpa till att utveckla Afrika som land. (FN´s mål för en Hållbar Social Utveckling) 

III. FONA har som mål att vara en ”förlängd” arm, en partner som verkar mellan statliga myndigheter i Skandinavien som har till uppdrag att fördela resurser/bidrag till utvecklingsländer. 

IIII: FONA skall aktivt understödja våra medlemmar/partners för att kunna förverkliga sina projektplaner i Afrika, genom att:

a) skapa/erbjuda ett för våra medlemmar/partners viktigt nätverk (FONA NetWorlding) av VIP kontakter i Afrika. Både inom myndigheter såväl som lokalt näringsliv. 

b) erbjuda kontinuerliga workshops med samarbetspartners inom paraplyorganisationen, där man kan finna gemensamma intressen/nämnare som kan bidra till framgångsrika utvecklingsprojekt i Afrika

c) erbjuda hjälp med att utveckla projektplaner/organisationer, tillsammans med medlemmar/partners inom paraplyorganisationen

d) erbjuda hjälp att skapa projektansökningar gentemot för projektet nödvändiga myndigheter  

e) erbjuda våra medlemmar/partners att vara projekts ”kvalitetssäkrare” gentemot projektägare och bidragsmyndigheter.

Detta tillsammans med medlemmar/partners, som alla har Afrika i fokus.

Alla våra projekt har FN 17 Klimatmål som ”benchmarks” för att säkerställa vilka av klimatmålen som påverkas i ett positivt momentum i varje enskilt projekt.

FONA arbetar endast med medlemmar som har beslut om att följa av FN, klimatmål 17, gällande etik/moral inom affärsvärlden.

Translate »